HOLZPROF - Impregnat ogniochronny

HOLZProf | Produkty do drewna marki HOLZProfHOLZProf | Skuteczne zabezpieczenie drewna przed ogniem do B-s1,d0

Zabezpieczenie ogniochronne drewna

HOLZProf®
skuteczne zabezpieczenie przed ogniem drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zabezpiecza wyroby drewniane, drewnopochodne oraz zawierające celulozę przed zapłonem i rozprzestrzenianiem ognia.

Opakowanie impregnatu ogniochronnego do drewna HOLZProf o pojemności 20L

Opis produktu:

Uniepalniacz HOLZProf® (Fire Retardant) jest impregnatem przeznaczonym do zabezpieczenia ogniochronnego drewna oraz wyrobów drewnopochodnych.

Impregnacja środkiem HOLZProf® ma na celu zredukowanie udziału wyrobów drewnianych i drewno-pochodnych w rozwoju pożaru budynków: produkcyjnych, gospodarczych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Impregnat przekształca elementy drewniane w materiały niezapalne o ograniczonym udziale w pożarze, bez wydzielania dymu oraz odpadających płonących kropel: klasyfikacja B-s1,d0 = NRO.

Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna preparatem HOLZProf® została potwierdzona wieloma badaniami w jednostkach notyfikowanych UE: SKH Holandia (certyfikat KOMO), Effectis Holandia, SP TRI Szwecja, BM TRADA UK, VTT Expert Finlandia, TUV NORD Estonia, WFRGENT NV Belgia, MEKA Łotwa, BRE Global UK, ITB Polska, CNBOP-PIB Polska.

Przeprowadzono badania na różnych gatunkach drewna w przedziale gęstości od 340 kg/m3 do 950 kg/m3. Raporty klasyfikacyjne z tych badań oraz wyniki testów potwierdzają, że drewno różnych gęstości poddane impregnacji ogniochronnej środkiem HOLZProf® osiągało klasyfikację w zakresie reakcji na ogień: B-s1,d0.

Zastosowanie: produkt może być stosowany w warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych

Charakterystyczną cechą preparatu HOLZProf® jest to, że zawarty w nim składnik chemiczny dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) działa jak modyfikator drewna poprzez wchodzenie w reakcję chemiczną z celulozą. Podczas modyfikacji, dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) wiąże się z powierzchnią drewna i tworzy na niej powłokę ochronną. Po związaniu chemicznym staje się niewymywany przez wodę lub wilgotność higroskopijną. Nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych jak np.: lazury, lakiery.

HOLZProf® może być stosowany również wewnątrz budynków bez żadnych osłon, ponieważ nie jest sklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Nie emituje szkodliwych substancji, jest bezpieczny, nie zawiera środków biobójczych.

Kompozycja oparta na fosforanie żelaza nie zaburza cyklu oddechowego drewna, nie blokuje jego porów, blokuje natomiast enzymy i przeszkadza w aktywności mikroorganizmów występujących w drewnie lub na nim rosnących (zarodników grzybów rozkładających drewno).

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Wydajność:

Sumarycznie zużycie preparatu musi osiągnąć minimum 270 ml/m2. W przypadku Cedru Kanadyjskiego WRC współczynnik powinien wynosić 360ml/m2.
Zużycie na 1m2
270 ml
Wydajność z 1L
+/- 3,7 m2

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

OPAKOWANIA STANDARDOWE:

  • kanister 5L
  • kanister 20L

OPAKOWANIA NA ZAMÓWIENIE:

  • beczka 200L 
  • paletopojemnik IBC 1000L 

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA PRZEZ:

Skrócona Charakterystyka:

– Produkt bardzo łatwy w aplikacji niepalny i niestwarzający zagrożenia wybuchem.

– Do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.

– Nie jest środkiem powłokotwórczym jak farby, lazury lub lakiery pęczniejące – może być stosowany na podłogach i tarasach, gdzie występuje ścieralność powierzchni.

– Nie jest preparatem solnym, wymywającym się z drewna w warunkach zewnętrznych.

– Nie wymaga nakładania żadnych zewnętrznych powłok osłonowych.

– Możliwość zastosowania preparatów dekoracyjno-ochronnych: lazury, oleje, lakiery , farby.

– Produkt stosować na gatunkach drewna iglastego i liściastego w tym drewno twarde oraz miękkie.

– Zabezpiecza również materiały drzewne modyfikowane tj.: Thermo-Wood, kompozyt ligno-celulozowy, Accoya oraz drewnopochodne: sklejkę i LVL.

– Modyfikuje, wzmacnia zewnętrzną strukturę drewna, nie zmienia w sposób znaczący kolorystyki.

– Po wyschnięciu produkt odporny na wymywanie, na stałe łączy się z celulozą.

– Wnika w struktury drewna na głębokość 2 – 5 mm, nie zamyka jego porów.

– Blokuje enzymy i przeszkadza w aktywności mikroorganizmów występujących na drewnie.

– Bezwonny, bezbarwny nie wykazuje własności toksycznych i rakotwórczych.

– Nie zawiera LZO – Lotnych Związków Organicznych (ang. VOC Volatile Organic Compound) – raport KL2018/E2578, spełnia wymogi certyfikacji LEED i BREEAM.

Warunki stosowania:

Preparat HOLZProf® można stosować na drewno nowe lub wcześniej użytkowane. Impregnatu nie należy stosować na powierzchnie wcześniej zabezpieczone substancjami higroskopijnymi. Elementy drewniane pokryte farbą, pokostem, lakierem lub innymi środkami hydrofobowymi przed nałożeniem impregnatu należy starannie oczyścić aż do surowego drewna. Impregnować przeciwogniowo drewno wyłącznie suche, odpylone, wolne od kory. Zalecana wilgotność drewna 15-16%, nie więcej jednak niż 18%.

Nie należy impregnować drewna zamarzniętego lub pokrytego lodem. Nie mieszać preparatu z innymi wyrobami. Nie rozcieńczać – produkt dostarczany jako gotowy do użycia. Przed użyciem środek należy dokładnie wymieszać! Ewentualny osad nie ma wpływu na jakość produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą preparatu.

Impregnację przeprowadzać zgodnie z wytycznymi instrukcji stosowania.

Preparat HOLZProf® nakładać pędzlem, wałkiem, zanurzeniowo lub metodą próżniowo-ciśnieniową. Czas schnięcia drewna po impregnacji uzależniony jest od gatunku, jego gęstości oraz warunków atmosferycznych. Uzyskane pełnej odporności ogniowej następuje po pełnym związaniu preparatu z celulozą zawartą w drewnie – zachowując warunki optymalne po 7 dobach. Impregnat nakładać etapowo osiągając minimalne sumarycznie zużycie na poziomie nie mniejszym jak 270 ml/ m(300g/m2). Uwaga: dla gatunku Cedr Kanadyjski WRC – minimalny współczynnik zużycia wynosi 360ml/m2 (400g/m2). Pomiędzy aplikacjami zachować odstęp czasowy 40-60min. Impregnacji należy poddać wszystkie płaszczyzny, każdego elementu drewnianego, również te niewidoczne. Ważne, aby przeprowadzić
całkowitą impregnację jednej płaszczyzny przed odwróceniem elementu na kolejną stronę. Grawitacja pomaga wprowadzić preparat w głębsze struktury drewna.

Uwaga: przed kompletnym chemicznym związaniem się impregnatu, drewno chronić przed opadami atmosferycznymi, zamarzaniem oraz nasłonecznieniem.

Zabezpieczone powierzchnie nie powinny być poddawane dalszej obróbce mechanicznej. Powierzchnie impregnowane, które uległy uszkodzeniu w trakcie transportu lub na skutek prac montażowych ponownie zabezpieczyć preparatem w miejscach uszkodzeń.

Po upływie min. 5 dni (zalecane 7 dni – w warunkach jesienno zimowych czas ten ulega wydłużeniu) zabezpieczone i wysuszone (poniżej 18% wilgotności) drewno  można malować lub pokrywać dalszymi powłokami dekoracyjno ochronnymi. Przed przystąpieniem do prac na szerszym odcinku, koniecznie wykonać próby zgodności chemicznej powłok w mało widocznym miejscu.

WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać w zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Korzystać z właściwej odzieży ochronnej, rękawic i okularów chroniących oczy i twarz.

W razie kontaktu z oczami, bezzwłocznie przepłukać dużą ilością wody.

W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza, pokazując Kartę Charakterystyki preparatu.

Impregnację preparatem przeprowadzać w dobrze wentylowanych miejscach.

Zużyty preparat i opakowania usuwać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi odpadów komunalnych.

SKŁAD:

– Nazwa: dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III)

– Nr CAS 10045-86-0

– Nr WE 233-149-7

– Nr REACH 01-2119906336-41-0006

– Zawartość poniżej 5% – 12%

– Klasyfikacja — Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

– Wygląd: Ciecz

– Kolor: Jasnobrązowy

– Zapach: Bez zapachu

– Gęstość względna: 1,10 ±0,01

– pH: 2,0 ±0,2

– Rozpuszczalność w wodzie: 100%

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Środek ogniochronny do drewna HOLZProf® należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od żywności, dostępu dzieci i zwierząt. Temperatura przechowywania chwilowo nie powinna być niższa niż –5°C, zalecana +5 +20°C. Okres przechowywania: 24 miesiące od daty produkcji.

METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW:

Odpady oraz opakowania usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje wykazane są w Karcie Charakterystyki Produktu HOLZProf®.

Video:

HOLZProf | Produkty do drewna marki HOLZProfHOLZProf | Skuteczne zabezpieczenie drewna przed ogniem do B-s1,d0