HOLZProf

HOLZProf - skuteczne zabezpieczenie przed ogniem drewna i materiałów drewnopochodnych.

Uniepalniacz HOLZProf (Fire Retardant) jest impregnatem przeznaczonym do zabezpieczenia ogniochronnego drewna oraz wyrobów drewnopochodnych.

Impregnacja środkiem HOLZProf ma na celu zredukowanie udziału wyrobów drewnianych i drewno-pochodnych w rozwoju pożaru budynków: produkcyjnych, gospodarczych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Impregnat przekształca elementy drewniane w materiały niezapalne o ograniczonym udziale w pożarze, bez wydzielania dymu oraz odpadających płonących kropel: klasyfikacja B-s1,d0 = NRO.

Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna preparatem HOLZProf została potwierdzona wieloma badaniami w jednostkach notyfikowanych UE: SKH Holandia (certyfikat KOMO), Effectis Holandia, SP TRI Szwecja, BM TRADA UK, VTT Expert Finlandia, TUV NORD Estonia, WFRGENT NV Belgia, MEKA Łotwa, BRE Global UK, ITB Polska, CNBOP-PIB Polska.

Przeprowadzono badania na różnych gatunkach drewna w przedziale gęstości od 340 kg/m3 do 950 kg/m3. Raporty klasyfikacyjne z tych badań oraz wyniki testów potwierdzają, że drewno różnych gęstości poddane impregnacji ogniochronnej środkiem HOLZProf osiągało klasyfikację w zakresie reakcji na ogień: B-s,d0.

Zastosowanie: produkt może być stosowany w warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych

Charakterystyczną cechą preparatu HOLZProf jest to, że zawarty w nim składnik chemiczny dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) działa jak modyfikator drewna poprzez wchodzenie w reakcję chemiczną z celulozą. Podczas modyfikacji, dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) wiąże się z powierzchnią drewna i tworzy na niej powłokę ochronną. Po związaniu chemicznym staje się niewymywany przez wodę lub wilgotność higroskopijną. Nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych jak np.: lazury, lakiery.

HOLZProf może być stosowany również wewnątrz budynków bez żadnych osłon, ponieważ nie jest sklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Nie emituje szkodliwych substancji, jest bezpieczny, nie zawiera środków biobójczych.

Kompozycja oparta na fosforanie żelaza nie zaburza cyklu oddechowego drewna, nie blokuje jego porów, blokuje natomiast enzymy i przeszkadza w aktywności mikroorganizmów występujących w drewnie lub na nim rosnących (zarodników grzybów rozkładających drewno).

- Produkt bardzo łatwy w aplikacji niepalny i niestwarzający zagrożenia wybuchem.

- Do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.

- Nie jest środkiem powłokotwórczym jak farby, lazury lub lakiery pęczniejące - może być stosowany na podłogach i tarasach, gdzie występuje ścieralność powierzchni.

- Nie jest preparatem solnym, wymywającym się z drewna w warunkach zewnętrznych.

- Nie wymaga nakładania żadnych zewnętrznych powłok osłonowych.

- Możliwość zastosowania preparatów dekoracyjno-ochronnych: lazury, oleje, lakiery , farby.

- Produkt stosować na gatunkach drewna iglastego i liściastego w tym drewno twarde oraz miękkie.

- Zabezpiecza również materiały drzewne modyfikowane tj.: Thermo-Wood, kompozyt ligno-celulozowy, Accoya oraz drewnopochodne: sklejkę i LVL.

- Modyfikuje, wzmacnia zewnętrzną strukturę drewna, nie zmienia w sposób znaczący kolorystyki.

- Po wyschnięciu produkt odporny na wymywanie, na stałe łączy się z celulozą.

- Wnika w struktury drewna na głębokość 2 – 5 mm, nie zamyka jego porów.

- Blokuje enzymy i przeszkadza w aktywności mikroorganizmów występujących na drewnie.

- Bezwonny, bezbarwny nie wykazuje własności toksycznych i rakotwórczych.

- Nie zawiera LZO - Lotnych Związków Organicznych (ang. VOC Volatile Organic Compound) - raport № KL2018/E2578, spełnia wymogi certyfikacji LEED i BREEAM.


WARUNKI STOSOWANIA:

Preparat HOLZprof można stosować na drewno nowe lub wcześniej użytkowane. Impregnatu nie należy stosować na powierzchnie wcześniej zabezpieczone substancjami higroskopijnymi. Elementy drewniane pokryte farbą, pokostem, lakierem lub innymi środkami hydrofobowymi przed nałożeniem impregnatu należy starannie oczyścić aż do surowego drewna. Impregnować przeciwogniowo drewno wyłącznie suche, odpylone, wolne od kory. Zalecana wilgotność drewna 15-16%, nie więcej jednak niż 18%.

Nie impregnować drewna zamarzniętego lub pokrytego lodem. Nie mieszać preparatu z innymi wyrobami, nie rozcieńczać. Przed użyciem środek należy dokładnie wymieszać! Ewentualny osad nie ma wpływu na jakość produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą preparatu.

Impregnację przeprowadzać zgodnie z wytycznymi instrukcji stosowania.

Preparat HOLZProf® nakładać pędzlem, wałkiem, zanurzeniowo lub próżniowo-ciśnieniowo. Referencyjny czas schnięcia to 24 - 36 h (w temp. powietrza 20°C, wilg. 65%). Uzyskane pełnej odporności ogniowej następuje po 7 dniach. Impregnat nakładać trój-etapowo, odczekując 40 - 60 minut pomiędzy kolejnymi warstwami. Sumarycznie zużycie preparatu musi ociągnąć minimum 300g/m2 (270 ml/ m2). Uwaga: dla Cedru kanadyjskiego WRC współczynnik minimalny wynosi 360ml/m2 powierzchni. Impregnacji należy poddać wszystkie płaszczyzny, każdego elementu drewnianego, również te niewidoczne.

Uwaga: przed kompletnym chemicznym związaniem się impregnatu, drewno chronić przed opadami atmosferycznymi, zamarzaniem oraz nasłonecznieniem.

Zabezpieczone powierzchnie nie poddawać dalszej obróbce mechanicznej. Powierzchnie impregnowane, które uległy uszkodzeniu w trakcie transportu lub na skutek prac montażowych ponownie zabezpieczyć preparatem.

Po 24-72 godzinach zabezpieczone i wysuszone drewno (poniżej 18% wilgotności) można malować lub pokrywać środkami dekoracyjno ochronnymi (przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie próby zgodności chemicznej powłok ).

Pełne związanie preparatu z drewnem oraz uzyskanie odporności ogniowej następuje po około siedmiu dniach.


WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

Preparat przechowywać w zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Korzystać z właściwej odzieży ochronnej, rękawic i okularów chroniących oczy i twarz.

W razie kontaktu z oczami, bezzwłocznie przepłukać dużą ilością wody.

W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza, pokazując Kartę Charakterystyki preparatu.

Impregnację preparatem przeprowadzać w dobrze wentylowanych miejscach.

Zużyty preparat i opakowania usuwać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi odpadów komunalnych.


SKŁAD:

- Nazwa: dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III)

- Nr CAS 10045-86-0

- Nr WE 233-149-7

- Nr REACH 01-2119906336-41-0006

- Zawartość poniżej 5% - 12%

- Klasyfikacja — Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego


WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

- Wygląd: Ciecz

- Kolor: Jasnobrązowy

- Zapach: Bez zapachu

- Gęstość względna: 1,10 ±0,01

- pH: 2,0 ±0,2

- Rozpuszczalność w wodzie: 100%


PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Środek ogniochronny do drewna HOLZ PROF należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od żywności, dostępu dzieci i zwierząt. Temperatura przechowywania chwilowo nie powinna być niższa niż –5°C, zalecana +5 +20°C. Okres przechowywania: 24 miesiące od daty produkcji.


METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW:

Odpady oraz opakowania usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje wykazane są w Karcie Charakterystyki Produktu HOLZProf.

Powrót do góry